งานติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาน พลังงานโซล่าเซลล์ วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกหนองโจด